Kasy zapomogowe i związki zawodowe

Kasy zapomogowe i związki stoją dzisiaj w obliczu większej niż dotychczas rywalizacji o członków. Chcą utrzymać swoich obecnych członków i przyciągnąć nowych ofertą innowacyjnych usług i świadczeń, które przyczynią się do budowania lojalności. Ich działania są podparte specjalistycznym systemem, który pozwala skrócić czas rozpatrywania spraw i ewoluuje zgodnie z tempem zmieniających się potrzeb rynku.

Firma Netcompany od wielu lat świadczy usługi informatyczne i konsultingowe na rzecz stowarzyszeń i kas zapomogowych w Danii. Zgodnie z przepisami prawa, zarządzanie sprawami stowarzyszeń i kas zapomogowych odbywa się z poziomu kompleksowego systemu Modulus, z którego dzisiaj korzysta 14 z 25 kas zapomogowych w Danii.

Rdzeniem środowiska Modulus jest Modulus Core, stabilny moduł rozliczeniowy, skojarzony z systemem prawnym i zapewniający terminowe wypłaty świadczeń.  Modulus Core, centralny element systemu, daje pełny obraz aktywnych procesów i zapewnia wysoki stopień automatyzacji poprzez proaktywne wykorzystanie rejestrów publicznych i bieżącą weryfikację nadesłanych informacji.

Rozpatrywanie spraw odbywa się w indywidualnym profilu klienta w programie Microsoft Dynamics CRM, który zawiera wszystkie informacje na temat spraw bieżących i wykorzystuje efektywne procedury zdefiniowane w Modulus Core.  Do celów kontaktu z klientem użytkownicy systemu mają do dyspozycji dodatkowe pakiety usług, przygotowane w oparciu o profil danej osoby dla umożliwienia wybrania najlepszej oferty stosownie do sytuacji.

Zarządzanie dokumentami może odbywać się w opracowanym przez firmę Netcompany systemie zarządzania sprawami i dokumentami GetOrganized. GetOrganized zapewnia skuteczny proces komunikacji, oparty na pakiecie Microsoft Office użytkownika, w połączeniu z automatycznym systemem rejestracji komunikacji, ściśle zintegrowanym z programem Microsoft Outlook.

Firma Netcompany opracowała wiodący na rynku system rezerwacji, który umożliwia organizowanie i odbywanie spotkań w terminach wymaganych przepisami prawa oraz tworzenie na podstawie przeprowadzonych rozmów, spotkań indywidualnych i audytów indywidualnego programu, dostosowanego do potrzeb danej osoby. Program jest ściśle zintegrowany z programem Outlook świadczeniodawcy dla uniknięcia dublowania rezerwacji.

Komunikacja odbywa się z poziomu modułu samoobsługi, częściowo opartym na systemie Modulus DMS, który jest inteligentnym rozwiązaniem samoobsługowym opracowanym przez firmę Netcompany, a częściowo połączonym z dedykowanymi platformami samoobsługi, które wspierają te procesy, w których komunikacja z członkiem stowarzyszenia jest szczególnie istotna, np. przy składaniu wniosków.

W systemie Modulus rozwiązanie może być definiowane i obsługiwane wspólnie przez wszystkie kasy. W systemie prowadzone są również działania w ramach grupy kształcenia zawodowego ERFA, służące wymianie doświadczeń dotyczących wdrożenia systemu Modulus i najlepszych praktyk w zakresie rozpatrywania spraw.

Chcesz wiedzieć więcej?

Nikolai Nimann Nielsen

Partner