Lyst å vite mer om Modulus Barn løsningen?

På denne siden har vi samlet alt som er nyttig å vite om de ulike leveransene under DigiBarnevern. Finner du fortsatt ikke svaret på det du lurer på så ikke nøl med å ta kontakt. Kontaktinformasjon nederst på siden.

Fagsystem
IT - løsning for kommunalt ansatte og ledere, som skal utvikles av leverandører i tett samarbeid med det offentlige.

Les mer

Innbyggertjenester
"Min side"-tjenester for barnevern hvor barn og foreldre kan få innsikt i egen barnevernssak og samarbeide i egen sak.

Les mer 

Nasjonal portal for bekymringsmeldinger
En nettside hvor privatpersoner og offentlig ansatte kan sende inn bekymringsmeldinger til barnevernet. 

Les mer

Barnevernsfaglig kvalitetssystem
Et rammeverk som skal gi kommunalt barnevern systematisk og kunnskapsbasert faglig støtte.

Les mer

Begreper og rapporteringsbank
En begrepskatalog som sikrer enhetlig forståelse og en rapporteringsbank for effektiv datarapportering og bedre analyser.

Les mer

Informasjonsmodell og meldingsformater
Felles informasjonsarkitektur som muliggjør kommunikasjon og informasjonsutveksling. 

Les mer

Fagsystem

Fagsystemet er en IT-løsning som skal gi ansatte og ledere i det kommunale barnevernet støtte til saksbehandling, styring og samhandling. Fagsystemet skal bidra til økt kvalitet, effektivitet og forsvarlighet. Fagsystemet legger til rette for at kommunalt barnevern kan samhandle med andre, for eksempel med barn og familier (gjennom innbyggertjenester) eller meldere (gjennom Nasjonal portal for bekymringsmeldinger). Fagsystemet vil inkludere det nye faglige rammeverket for kommunalt barnevern som lages av Bufdir («barnevernsfaglig kvalitetssystem»). Ansatte i barnevernet vil få faglig støtte med et kunnskapsbasert grunnlag.

Hvordan skal dette gjøres?
DigiBarnevern-kommunene har i løpet av 2020 gjennomført en anskaffelse og valgt Netcompany som sin leverandør for å levere det nye fagsystemet, «Modulus Barn». Dette vil være en løsning som baserer seg på den danske løsningen DUBU (Digitalisering – Udsatte Børn og Unge) – et felleskommunalt IT-system som brukes av barnevernstjenesten i størstedelen av 98 danske kommuner. Utviklingen av fagsystemet vil skje i perioden 2021-2022. Anskaffelsen av fagsystem i prosjektet gjelder bare for DigiBarnevern-kommunene. DigiBarnevern tilgjengeliggjør deler av konkurransegrunnlaget/behovsbeskrivelser benyttet i anskaffelsen av nytt fagsystem. Dokumentene med tilhørende leserveiledning finnes via denne lenken. Når fagsystemet er ferdig, blir systemet imidlertid tilgjengelig i markedet på lik linje med øvrige barnevernsystemer. 

Innbyggertjenester

Innbyggertjenester er digitale tjenester som barn, unge og foresatte får tilgang til. Målet med digitale innbyggertjenester i barneverneret er at barn, unge og foresatte enklere skal kunne medvirke i egen sak, få bedre forståelse av de faglige vurderingene i saken og at de kan samhandle og kommunisere lett og effektivt med barnevernet. Ønsket effekt av digitale innbyggertjenester i barnevernet er et barnevern som oppleves mer tilgjengelig, mer åpent og hvor barnevernssaksbehandling i større grad oppleves å foregå på barn, unge og foresattes premisser.

Hvordan skal dette gjøres?
Digitale innbyggertjenester i barnevernet vil utformes ved hjelp av brukersentrerte metoder, med høyt fokus på brukskvalitet og tjenestedesign med brukeren i sentrum. Løsningen vil blant annet etableres på KS Min side og KS FIKS.

Nasjonal portal for bekymringsmeldinger

Lansert 30. april 2020

Prosjektet har i samarbeid med KS utviklet Nasjonal portal for bekymringsmelding.
Tjenesten gjør det mulig for både privatpersoner og offentlige meldere å sende bekymringsmeldinger digitalt. Dette gjør det enklere og sikrere å melde bekymring, og barnevernstjenesten i ulike kommuner kan raskere gi hjelp til barn som trenger det.

Hvordan fungerer løsningen?

Løsningen har en innlogging for private og en innlogging for offentlige meldere. 

På innloggingssiden ligger det informasjon og veiledning for både private og offentlige meldere. For offentlige meldere er det også utviklet et eget API slik at bekymringsmeldinger kan sendes og mottas direkte fra deres fagsystem uten innlogging i portalen.  
Når meldingen er sendt leveres den direkte til riktig kommunal barnevernstjeneste gjennom KS FIKS-Plattformen. Bekymringsmeldingen leveres enten direkte inn i fagsystemet eller lastes manuelt ned.  

KS er ansvarlig for teknisk drift av løsningen, mens Bufdir har ansvar for det barnevernsfaglige innholdet.  

Mer informasjon og veiledning om hvordan tjenesten tas i bruk. 

Barnevernsfaglig kvalitetssystem

Kvalitetssystemet er et nytt faglig rammeverk for å støtte ansatte i det kommunale barnevernet. Det legges vekt på å bidra til likere og mer kvalitetssikret utøvelse av barnevernfaglig praksis i alle landets barneverntjenester. Rammeverket skal være til hjelp for saksbehandlere i det daglige arbeidet, og skal kunne implementeres i ulike kommunale barnevernsløsninger slik at rammeverket blir en integrert del av barnevernets arbeidsverktøy.

Hvordan skal dette gjøres?
Det barnevernsfaglige kvalitetssystem vil bli den faglige kjernen i nye kommunale barnevernsløsninger.

Datasett
Offentlig datasett som leverandører av løsninger til barneverntjenesten fritt kan benytte.

Begreper og rapporteringsbank

Prosjektet er todelt:

1. Det skal utvikles en struktur for behandling av begreper og en egen begrepskatalog. Dette vil sikre en enhetlig forståelse av begreper som benyttes i barnevernssammenheng.
2. Det skal etableres et sentralt, nasjonalt barnevernsregister som de kommunale barneverntjenestene skal rapportere inn til. Innrapporteringskravene tilsvarer dagens krav for KOSTRA-rapporteringen (til SSB) og Kommunenes halvårsrapportering på barnevernsfeltet (til statsforvalter og Bufdir). Det nye registeret og innrapporteringsstrukturen gjør det mulig å tilrettelegge for effektiv rapportering av data fra kommunene til staten og bedre data til bruk i kunnskapsbygging gjennom statistikk og analyser.

Hvordan skal dette gjøres?
Bufdir definerer hvilke data de kommunale barnevernstjenestene skal avlevere til staten gjennom en skjemadefinisjonsfil (xsd-fil). Statistisk sentralbyrå skal utvikle og drifte registeret og rapporteringsløsningen på vegne av Bufdir. Bufdir vil motta data fra barnevernsregisteret til bruk i sitt eksisterende datavarehus
Fagsystemleverandørene vil implementere rapporteringskravene fra skjemadefinisjonsfilen inn i de kommunale fagsystemene for å støtte innrapportering til registeret på en god og effektiv måte.

Datasett
"Datasett Begreper" inneholder godkjente, fagspesifikke begreper fra Bufdirs begrepskatalog. Datasettet gir entydige, offisielle definisjoner av begreper som benyttes i den digitale informasjonsutvekslingen i det kommunale barnevernet, og som Bufdir har ansvaret for. Datasettet er den sentrale autorative masterkilden til definisjoner og tolkninger innenfor domenet barnevern.
"Datasett rapporteringsbank" inneholder tilgjengelige versjoner av rapporteringskravene fra kommunene til staten. Kravene dekker per i dag dagens KOSTRA-rapportering og kommunenes halvårsrapportering på barnevernsfeltet. Datasettet er per i dag ulik den gjeldende beskrivelsen av rapporteringskravene som SSB har publisert for dagens innrapportering.

Informasjonsmodell og meldingsformater

Felles modeller (informasjon, prosess, begrep) og standarder som muliggjør kommunikasjon og informasjonsutveksling. Hensikten er å legge til rette for en mer effektiv rapportering av data, samt legge grunnlaget for å kunne samle og sammenstille tallmateriale fra det kommunale barnevernet som kan brukes til rapportering og styring for både stat og kommune. Leveransen vil i tillegg omhandle beskrivelse og anbefalinger for bruk av nasjonale komponenter for meldingsutveksling. For eksempel KS FIKS, Altinn osv.

Hvordan skal dette gjøres?
Leveransen dreier seg om å utvikle felles begrepslister, kodelister og en informasjonsmodell som skal dekke informasjonsbehovet innenfor barnevernsfeltet.
Nye kommunale barnevernsløsninger skal lages med utgangspunkt standarder for begreper, informasjonsmodell og meldingsformater

Vil du vite mer?

Kjetil Westgaard

Leder, norsk barnevernssatsning

kjetiw@netcompany.com