Tolletaten skal utføre viktige, samfunnsbeskyttende oppgaver på en måte som styrker verdiskapingen i norsk økonomi, ved å bidra til like konkurransevilkår for lovlydige aktører og effektiv bruk av etatens og samfunnets ressurser.

Utfordring

Tolletaten var svært tidlig ute med døgnåpen, digital forvaltning, og de har lagt stor vekt på å utvikle systemstøtte for sine kjerneprosesser. De har i mange år hatt behov for å komplettere sin egen kapasitet med spisskompetanse innen arkitektur, teknologi og metode, samt ressurser til raskt å utvikle stabile, driftskritiske løsninger.

Løsning

Våre konsulenter har hatt oppdrag for etaten siden midt på 90-tallet; fra utvikling av TVIST-porteføljen, som nå er overført til Skatteetaten (stadig med bistand fra oss), til de pågående initiativene innenfor digitalisering i dag.

Våre konsulenter bidrar i dag bl.a. med ekspertise, arkitektur- og utviklingskapasitet både til digitaliseringsprogrammet, de nye kontrollsystemene og Ekspressfortolling. Sistnevnte er en pilot på fremtidens digitale vareførsel, der obligatorisk fremvisning av papirdokumenter erstattes med elektronisk innsending og behandling av vare- og kjøretøyinformasjon. Løsningen benytter en kombinasjon av automatisk skiltlesing, trafikklys og bom for å styre grensepasseringen etter elektronisk og normalt helautomatisk saksbehandling. 

Videre er vi tungt inne i TVINN som står for all deklarasjon ved import/eksport av varer, en kritisk modul for norsk handel med utlandet. Den benyttes både i automatiske prosesser med næringslivet, saksbehandling / kontroll og for toll- og avgiftsinnkreving. Her har vi bistått med spisskompetanse og har hatt sentrale roller både innenfor konvertering til Javaplattform, modernisering og forvaltning.

Vi har helhetlig leveranseansvar – design, utvikling, test, drift, support og forvaltning / videreutvikling – for etatens KvoteApp. Dette er en mobilapp som skal gjøre det enkelt for privatpersoner å få oversikt over reglene og om nødvendig betale toll for alkohol og tobakksvarer ved innreise til Norge. Denne digitaliseringsløsningen har blitt en stor suksess - den ga etaten ‘Bedre stat’-prisen i 2018 - og hjelper etaten i å oppfylle sine forpliktelser til å bidra til forenkling og innovasjon.

Gjennom våre prosjekter hos Tolletaten har vi levert tjenester som spisskompetanse på arkitektur, analyse og design, GUI- og interaksjonsdesign, utvikling, kvalitetstesting, datamodellering, teknologi- og verktøyekspertise, prosjektledelse og -leveranse, samt forvaltning og drift.

 

Kjetil Westgaard

Partner