Norske kommuner har rett på integreringstilskudd og tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, eller ved bosetting av flyktninger med nedsatt funksjonsevne.

Sammen med Netcompany skal Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjøre prosessene for søknadsbehandling enklere, sikrere og mer effektive ved hjelp av digitale løsninger. I konkurransen uttrykte IMDi behovet for en løsning som kan legge til rette for rask, enkel, treffsikker og enhetlig vurdering, samt beregning og utbetaling av tilskudd gjennom integrerte digitale løsninger, som ivaretar informasjonssikkerheten på en god måte. «Riktig tilskudd til riktig kommune til riktig tid» oppsummerer behovene til både IMDi som tilskuddsforvalter og kommunene som tilskuddsmottakere.
 
Den nye løsningen fra Netcompany skal integreres med et standardverktøy for regelforvaltning og beslutningsstøtte og vil forvalte vilkårsreglene og beregningsreglene som trengs for å utbetale riktig tilskudd til riktig kommune til riktig tid, dette innebærer en betydelig forenkling og automatisering. Løsningen vil også integreres med IMDi sitt kjernesystem, med arkivsystemet og med økonomisystemet, og skaper en enklere hverdag for alle som jobber med integrering av innvandrere i Norge.
 
Digitalisering av offentlige ordninger er ikke bare viktig for å effektivisere og forenkle prosesser, men også fordi det kan sikre et mer riktig resultat, som til syvende og sist får svært store konsekvenser for de enkelte. Det gjør dette til et viktig oppdrag som vi i Netcompany er stolte av å få være med på å løse. IMDi har et viktig samfunnsoppdrag som berører enkeltindivider i alle landets kommuner. Netcompany er klare for å vise oss tilliten verdig og innfri de forventninger IMDi har til partnerskapet.

 

I september 2021 gikk Netcompany live med den første utgivelsen som bidrar til å automatisere en enorm mengde arbeidskraft i norske kommuner. Utgivelsen fokuserte på tilskudd fra den norske stat til kommuner for bosetting og utdanning av innvandrere i Norge.

 

Den 20.01.2022, gikk IMDi - prosjektet live med deres andre utgivelse, og de leverte hele omfanget av kontrakten. Denne gangen leverte prosjektet løsninger som lar brukere i norske kommuner søke om tilskudd. Særlig tilskudd der kommunene pådrar seg ekstra kostnader eller setter i gang prosjekter for å la innvandrere med nedsatt funksjonsevne leve et så normalt liv som mulig.

Den nye løsningen er en stor oppgradering både for IMDi og norske kommuner, og støtter en mer effektiv prosess, samt sikrer en godt dokumentert og strømlinjeformet søknadsprosess.

Resultater

  • Integrert digital informasjonsflyt
  • Tilgjengelig og relevant styringsinformasjon
  • Fleksible og skalerbare prosesser og verktøy
  • Treffsikker og enhetlig beregning og utbetaling av tilskudd
 

 

Geir Arne Olsen

Country Managing Partner Norway