Offentlig sektor

Netcompany har bygget opp en unik metode for å tenke nytt, modernisere, vedlikeholde og drifte en rekke av de sentrale statlige fagsystemene og registrene.

Nytenking og modernisering

Når offentlig sektor ønsker å modernisere/digitalisere nye områder, angriper Netcompany digitaliseringen på en måte som har ført til at vi i dag fremstår som den mest vellykkede leverandøren innen etablering og modernisering av både nye og eksisterende fagsystemer og portaler i både Norge og Danmark.

Vi tilbyr å analysere og implementere hele systemlandskapet på en måte som sikrer nye, innovative produkter, kundetilfredshet, mersalg og effektive interne prosesser.

Vi har hjulpet Kulturrådet med å digitalisere hele virksomheten sin slik at de i dag både kan tilby en effektiv søkeportal for sine søkere, har effektivisert saksbehandlingen, og har fått økt kontroll og sporbarhet i saksbehandlingsprosessen. Løsningen har støtte for elektroniske søknader, flertrinns søknadsbehandling, elektroniske kontrakter, automatisk arkivering, statistikk og rapportering mv. Vi har også hjulpet Forskningsrådet med deler av en tilsvarende totalløsning. Tolletaten står som resten av offentlig sektor foran store utfordringer på digitaliseringssiden. Vi har hjulpet etaten med utvikling og forvaltning av kjernesystemene (TVINN og TVIST) gjennom mange år – i alle deler av utviklingen fra tidlig fase, arkitektur, utvikling og forvaltning. Vi har også hatt totalansvaret for utviklingen av Tolletatens mobile løsning «KvoteAppen», som gjør det mulig for alle på en enkel og brukervennlig måte å få oversikt over hvilke kvoter en tollfritt kan ta med inn i landet. En kan gjennom appen også raskt og enkelt fortolle alkohol og tobakk.

Et annet område vi har lang erfaring med er arkiv. Vi har tung arkivfaglig kompetanse og har blant annet vært sentrale i utformingen av og stått for utviklingen av Asta 5 som er et elektronisk system for registrering av historiske arkiver. Systemet tilbyr katalogfunksjoner, aktørregistrering og logistikkfunksjoner for arkivdepoter og andre som oppbevarer arkiv.  Vi har også utviklet Asta Mapper for Stiftelsen Asta, løsningen representerer en ny og enklere metodikk for uttrekk av elektroniske arkiver. 


I Danmark har vi levert grunndataregistre som den danske Ejerfortegnelsen (Det danske eiendomsregisteret), Bygnings- og Boligregisteret (BBR), Danmarks Adresseregister og det Digitale Motorregister hos SKAT (danske skattemyndigheter).  Nyskapende renovasjonssystemer som vi bl.a. har levert til København, Aarhus og en rekke av kommunene rundt København – blant andre Vestforbrændingen (Danmarks største renovasjonsselskap).

Netcompany har også levert den nye søknads- og tilskuddsløsningen til den danske Styrelsen for Forskning og Innovation (tilsvarende Forskningsrådet) og en rekke sentrale tilsynsløsninger for Sundhedsstyrelsen (et dansk helsedirektorat).

Innen innovative digitale leveranser har vi blant annet levert til danske SKAT (Skattedirekoratet), som har betrodd oss sammen med et designkontor ansvaret med å utvikle fire innovative prosjekter som hver for seg skal gå fra idé til lansert produkt på maksimalt et halvt år. Når de fire prosjektene er i mål, kan SKAT presentere flere enn ti nye digitale produkter for landets innbyggere og bedrifter. Samtidig kan de høste viktige erfaringer med moderne fleksible metoder som skal fremme innovasjonen og redusere utviklingstiden på deres fremtidige prosjekter. Det gir ekte tjenesteinnovasjon. 

 

Big Data

Med den omfattende digitaliseringen offentlig sektor har hatt gjennom en årrekke er det vokst frem større bevissthet rundt den store mengden data som hele tiden genereres. Disse dataene kan, hvis de brukes riktig, gi ny innsikt, både lokalt i de enkelte direktoratene, men også på tvers av ulike sektorer. Netcompany har i de senere årene bygget opp et sterkt Information Management fagmiljø som også har levert løsninger innen offentlig sektor. Et eksempel her er det store datavarehuset for folkeskoler som ble laget for Styrelsen for It og Læring (det danske «utdanningsdirektoratet»). 

 

Effektivt vedlikehold/videreutvikling

Netcompany har i de siste årene overtatt ansvaret for vedlikehold og drift for en rekke eksisterende sentrale offentlige løsninger i Danmark. Her kan vi nevne Digitaliseringsstyrelsens «Borger.dk» som er en felles inngangsportal til det offentlige for alle danske borgere), Arbejdstilsynets tilsynsløsninger, forvaltning og drift av Erhvervsstyrelsens foretaksregistre, Erhvervsstyrelsens «ejendomsdatarapport», Mijøstyrelsens husdyrregister, MedComs e-journal og København Kommunes renovasjonsløsning.

Tilbakemeldinger fra kundene våre har vist at vi ved å tenke i en ny kontekst, og ved å ha en  forretningsorientert fremgangsmåte, klarer å utvikle/vedlikeholde løsningene på en fleksibel, men kontrollert måte. Modellen vi bruker fokuserer på:

  • Entusiasme og stort engasjement i prosjektteamene 
  • Individer og interaksjoner fremfor prosesser og verktøy
  • Fungerende løsninger fremfor omfattende dokumentasjon
  • Samarbeid med kunden fremfor formaliteter og juss
  • Vilje til endringer fremfor rigid oppfølging av opprinnelige planer

Vi legger naturligvis stor vekt på prosesser, verktøy, dokumentasjon, kontrakter og planer, men syns det er enda viktigere å få til en fungerende løsning. Alle våre prosjektledere har den nødvendige forståelsen for helheten i et prosjekt – både for det tekniske og for forretningsprosessene. For oss er forretningsprosessene det viktigste. Det er en selvfølge at man også mestrer teknikken og verktøyene.

Vil du vite mer?

Atle Bergfjord

Partner

atlebe@netcompany.com