REGULAMIN KONKURSU „Konkurs internetowy – Netcompany Puzzle”

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 
1. Organizatorem konkursu „Konkurs internetowy – Netcompany Puzzle” (dalej: Konkurs”) jest
Netcompany Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, NIP: 5862155720,
zwana dalej „Organizatorem”.
 

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 

3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 

4. Celem Konkursu jest promocja Organizatora jako marki pracodawcy (dalej: „Marka Pracodawcy”).
 

5. Konkurs trwa od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. (dalej: „Okres Trwania
Konkursu”).

 

§2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 
1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są
osobami pełnoletnimi lub są osobami powyżej 13 roku ż ycia, a poniżej 18 roku ż ycia, posiadającymi
ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz posiadającymi zgodę przedstawiciela
ustawowego na udział w Konkursie.
 

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W przypadku, gdy
Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków
uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w
Konkursie.
 

3. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 

4. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
 

1. wypełnić 100% formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem

/puzzle1 lub /puzzle2,
 

2. opisać swoje rozwiązanie zagadki w punkcie 1. Formularza dostępnego pod adresem
 

3. /puzzle1 lub /puzzle2
 

5. Zamieszczenie Pracy Konkursowej na Stronie Konkursowej zwane będzie w dalszej części
Regulaminu „Zgłoszeniem”.
 

6. Stworzone przez Uczestnika rozwiązanie:

 
1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;

 
2. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów,

 
3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw

autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

 
4. w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik
zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

 
7. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu po jednym rozwiązaniu dla zagadki
zamieszczonej pod adresem: /puzzle1 i/lub jednego rozwiązania
zamieszczonego pod adresem: /puzzle2 pod warunkiem, że każda z
nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2 ust. 6 Regulaminu.

 
8. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ
Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego Strony Konkursowej.

 

§3 [NAGRODY]

 
1. W Konkursie przyznane zostaną 24 następujące nagrody (dalej: „Nagrody”):
 
1. 1 nagroda kamera GO PRO HERO 5 Session dla rozwiązania
/puzzle1 i zajęcie 1. miejsca, i 1 nagroda kamera GO PRO
HERO 5 Session dla rozwiązania /puzzle2 i zajęcie 1. miejsca
(dalej: „Nagroda Główna”)
 
2. 1 nagroda dron model Dron Hubsan X4 H502S - GPS, tryb Headless, Follow, kamera HD #4
dla rozwiązania /puzzle1 i zajęcie 2. miejsca, i 1 nagroda dron
model Dron Hubsan X4 H502S - GPS, tryb Headless, Follow, kamera HD #4 dla rozwiązania
/puzzle2 i zajęcie 2. miejsca (dalej: „Nagroda Główna”)
 
3. 20 powerbanków o mocy 4000 mah (dalej zwane jako: „Nagrody Dodatkowe”).
 
2. Laureaci Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania
wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.
 
3. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.
 
4. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
 
5. Organizator przyzna dodatkowo nagrodę pieniężną na pokrycie podatku od nagród rzeczowych dla
laureatów Nagrody Głównej oraz dla każdego laureatów Nagrody Dodatkowej.

 

§4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 
1. Umieszczone przez Uczestników Zgłoszenia będą brały udział w ocenie jury konkursowego.
 
2. Jury powoła Dyrektor biura Organizatora, w skład którego wejdą 3 osoby, będące pracownikami
Organizatora. Każdy z członków jury będzie mógł zagłosować maksymalnie na 3 Prace Konkursowe.
Na podstawie podsumowania ocen jury zostaną wyłonione 4 zwycięskie zgłoszenia. Członkowie jury
poddadzą ocenie poprawność rozwiązania, logikę opisu i jego kreatywność.
 
3. Czterem uczestnikom, których Zgłoszenia zdobędą największą ilość głosów, przysługiwać będą
Nagrody Główne – dwie za zajęcie pierwszych miejsc i dwie za zajęcie drugich miejsc.
 
4. Uczestnikom, których Zgłoszenia zajmą w głosowaniu miejsca od 5 do 24 przysługiwać będzie po
jednej Nagrodzie Dodatkowej.
 
5. W przypadku, gdy okaże się, że wśród nagrodzonych znajduje się kilka Zgłoszeń jednego Uczestnika,
przy przyznawaniu Nagród zostanie uwzględniona wyłącznie jedna z nich, która uzyskała największą
ilość głosów.
 
6. Wszyscy Uczestnicy, którym przysługuje Nagroda (dalej: „Laureaci”), zostaną powiadomieni o
wygranej do dnia 11 grudnia 2017 r. za pomocą stosownej wiadomości email wysłanej na adres
Laureata wskazany w Formularzu.
 
7. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 18 grudnia 2017 r. na adres
pl.hr@netcompany.com (z adresu, na który nadeszło powiadomienie o wygranej), wiadomości email
zawierającej:
 
1. dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, nr. pesel i adresu do wysyłki nagrody
lub wskazania terminu w jakim może odebrać nagrodę w siedzibie Organizatora,
 
8. W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 18 grudnia 2017 r. wiadomości email, o której mowa
w ust. 9 powyżej, Uczestnik ten traci prawo do Nagrody.
 
9. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 31 grudnia 2017 w formie przesyłki kurierskiej na adres
podany w nadesłanej wiadomości email.
 
10. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika
(pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.
 
11. Nagrody, które nie zostaną przyznane ze względu na wystąpienie sytuacji określonych w ust. 9 lub 11
powyżej, zostaną przyznane Uczestnikom, których Zgłoszenia zajęły kolejne miejsca w przekazanym
protokole oceny przez jury konkursowe zwanych (dalej: Laureaci Rezerwowi).
 
12. Ewentualne powiadomienie Laureatów Rezerwowych o wygranej nastąpi do dnia 20 stycznia 2018 r.
Laureat rezerwowy jest zobowiązany do przesłania wiadomości email, o której mowa w ust. 9 powyżej
w terminie do dnia 31 stycznia 2018, a wysłanie przysługującej mu Nagrody nastąpi do dnia 14 lutego
2018 r.
 
13. Nagrody, które nie zostaną wydane Laureatom Rezerwowym (ze względu na wystąpienie sytuacji
określonych w ust7, 10 lub 12 powyżej) przepadają na rzecz Organizatora.
 
14. Lista Laureatów (zawierająca imię oraz nazwy miejscowości zamieszkania Laureatów) zostanie
opublikowana w terminie od dnia 1 lutego 2018 r. na Stronie Konkursowej pod adresem
/puzzle1 i /puzzle2.

 

§5 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Netcompany Solutions Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182.
 
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach
związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów
(imienia i miejscowości zamieszkania uczestnika) Konkursu na Stronie Konkursowej oraz w celu
sprawozdawczości księgowej i finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, a także w celach
związanych z procesem rekrutacji prowadzonych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)."
 
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród,
sprawozdawczości księgowej i finansowej oraz rekrutacji.
 
4. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie
danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

 

§6 [PRAWA AUTORSKIE]

 
1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe
do przesłanego Zgłoszenia oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tego Zgłoszenia,
obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie,
zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu,
wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie,
wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej
przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu
nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.
 
2. Każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania
dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Zgłoszenia Uczestnika, w szczególności do
wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i
rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego
zakończeniu.

 

§7 [POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników.
 
2. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie
Organizatora oraz pod adresem: /puzzle1 i /puzzle2.