Justits

Justitsvæsenet spiller en afgørende rolle, når det kommer til at sikre et trygt og sikkert samfund. Den stigende digitalisering medfører på den ene side nye trusler i form af eksempelvis cyberkriminalitet, men giver på den anden side myndigheder mulighed for at benytte helt nye redskaber til at samle og håndtere data. Ligeledes får medarbejdere mulighed for at bruge nye og unikke værktøjer, der kan sikre lov og orden.

Netcompany har, som central samarbejdspartner og leverandør på tværs af alle myndigheder under det danske justitsvæsen, allerede en stærk position på området. Vi har indgående forståelse for og erfaring med måden, hvorpå de enkelte justitsmyndigheder arbejder. Vi har blandt andet udviklet en effektiv, national krisekommunikationskanal og bidraget til moderniseringen og effektiviseringen af politi, anklagemyndigheder og domstole.

Igennem en årrække har vi været en stærk moderniseringsagent og leveret sagsystemer til det danske retsvæsen såvel som brede disponeringsløsninger til det danske politi og nye digitale afsoningsløsninger til den danske kriminalforsorg.

Effektiv krisekommunikation til borgere og virksomheder

Som et led i responsen på COVID-19-pandemien samarbejdede Netcompany med det danske politi om at bygge et online nationalt krisesite. Sitet er en integreret del af det danske politis eksisterende hjemmeside, og kan skaleres og tilpasses hurtigt og effektivt, så centrale myndigheder kan give borgere og virksomheder opdateret information, vejledning og viden om COVID-19. På krisesitet kan man få overblik over den den aktuelle COVID-19-situation og se de seneste nyheder, rapporter, analyser og udmeldinger fra myndighederne samt aktuel information om gældenderåd og regler for COVID-19.
 

Modernisering og digitalisering af domstole

Der ligger et stort moderniserings- og digitaliseringspotentiale i alle Europas domstolssystemer. Ved at anvende tidssvarende og moderne sagssystemer og tilbyde både professionelle brugere og borgere i retssystemet målrettede indsigter i sager og afgørelser, kan man aktivt bidrage til et smidigere retssystem og retfærdighed i de enkelte lande.

Netcompany har været en væsentlig moderniseringspartner for De Danske Domstole og har bl.a. været leverandør på modernisering af straffe-, ret-, og civilsystemer, samt skabt det nye Domsdatabasesystem, der sikrer lang højere gennemsigtighed omkring de enkelte afsagte domme.
 

Effektiv behandling af ansøgninger om våbentilladelser og registrering af våben

I tæt samarbejde med det danske politi leverer Netcompany et digitalt våbenregister, der på både nationalt og europæisk plan understøtter våbenkontrol, operativt politiarbejde og opklaring. Dette opnås ved hjælp af højere sporbarhed samt bedre og hurtigere adgang til data om våben og våbendele. Våbenregistret overholder nye EU-krav til national registrering af våben og våbendele og er en moderne og fleksibel IT-løsning baseret på robust og sikker best-of-breed teknologi.

Netcompany Govtech Framework

Se vores løsninger inden for Justitsområdet

I Netcompanys Govtech Framework ses flere eksempler på løsninger og komponenter, der kan tilpasses de samfundskritiske funktioner hos justitsvæsenet. Vi bygger disse på åben og fleksibel teknologi, som giver jer fuld ejerskab over løsningen og adgang til en accelereret start på nye projekter.

Se løsninger

Vil du vide mere?

Signe Jarlov

Principal

sja@netcompany.com