Støtte til teknisk og organisatorisk implementering

Netcompany leverer støtte og vejledning til den organisatoriske og tekniske implementering af Aula i kommuner, skoler og dagtilbud.

I eksempler nedenfor er mulige forløb skitseret, hvis specifikke indhold og format afklares og tilrettelægges i tæt samarbejde med den enkelte kommune eller institution.

Kommunerne kan selv vælge, hvorvidt de ønsker at støtten skal være fysisk hos den enkelte kommune eller via fjernstøtte via Skype, telefon eller mail. Punkt 1 nedenfor præsenterer muligheden for hjælp med fysisk tilstedeværelse, mens punkt 2 præsenterer muligheden for at modtage hjælp via fjernsupport.
 

1. Støtte til kommunal opsætning - Workshop

Formål
Formålet med dette forløb er at støtte de kommunale administratorer og institutionsadministratorer i opsætningen af Aula i kommunen. Formålet er at sikre en lokal opsætning af Aula, der afspejler den anvendelsesstrategi, der er lagt i kommunen.

Format
- Forberedende møde via Skype/telefon.
- Halvdagsmøde med fysisk tilstedeværelse centralt hos den enkelte kommune eller institution.

Indhold
Netcompany leverer et forløb, der støtter kommunen i henholdsvis den kommunale/centrale opsætning af Aula eller den lokale opsætning af Aula på enkelte eller flere institutioner.
Netcompany følger udrulningsdrejebogen og sætter Aula op i den enkelte kommune. Dette foregår i dialog med kommunen, så der sikres tilstrækkelig vidensoverdragelse.

Bemærk, at kommuner selv er ansvarlig for opsætning af omkringliggende systemer (fx brugeradministrative systemer, skemaplanlægningssystemer og idP'er).

Målgruppe
Kommunale administratorer, institutionsadministrator og eventuelt kommunale projektledere.

 
Varighed og format Støtte til opsætning afholdes af en konsulent fra Netcompany, og afholdes centralt hos en kommune
Sted Følger
Deltagere 1 - 3 deltagere
Målgruppe Kommunale administratorer / Institutionsadministratorer
Pris 12.500 DKK
Tilmelding https://www.conferencemanager.dk/Stoettetilkommunalopsaetningworkshop
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail aula.implementering@netcompany.com
 

2. Støtte til kommunal opsætning

Formål
Formålet med denne støtte er at tilbyde de kommunale administratorer og institutionsadministratorer hjælp i opsætningen af Aula i kommunen. Formålet er at sikre en lokal opsætning af Aula, der afspejler den anvendelsesstrategi, der er lagt i kommunen.

Formålet er desuden at sikre kommunerne en nem adgang til støtte ift. opsætningen, da denne kan ske enten telefonisk, via skype eller via mail.

Format
Fjernstøtte foregår ved, at kommunal administrator, institutionsadministrator eller anden relevant person i kommunen sender en mail til Netcompany, hvorefter en af Netcompanys implemtenteringskonsulenter ringer op via Skype eller telefonisk.

- Mail
- Skype
- Telefon

Som udgangspunkt tilkøbes minimum 4 timer. Denne tid kan opdeles efter eget ønske. Fx  2 samtaler af 2 timers varighed.

Indhold
Netcompany leverer støtte til kommunen i henholdsvis den kommunale/centrale opsætning af Aula eller den lokale opsætning af Aula på enkelte eller flere institutioner.

Bemærk, at kommuner selv er ansvarlig for opsætning af omkringliggende systemer (fx brugeradministrative systemer, skemaplanlægningssystemer og idP'er).

Målgruppe
Kommunale administratorer, institutionsadministrator og eventuelt kommunale projektledere.

 
Varighed og format
Støtte til opsætning afholdes af en konsulent fra Netcompany, og afholdes centralt hos en kommune eller decentralt hos en institution.
Deltagere 1 - 10 deltagere
Målgruppe Kommunale administratorer / Institutionsadministratorer
Pris

Fast pris på de første 4 timer, herefter afregnes pr. påbegyndt time + administration

Timeprisen er DKK 850 + moms

Tilmelding https://www.conferencemanager.dk/stoettetilkommunalopsaetning
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail aula.implementering@netcompany.com
  

3. Projektlederstøtte

Formål
Formålet med dette forløb er, at tilbyde støtte til kommunale projektledere ifm. udrulningen af Aula. 
I den daglige implementering er der mange opgaver og spørgsmål - Netcompany tilbyder et forløb, der skaber øget klarhed omkring opgaverne i den kommunale hverdag.

Format
Der afholdes et telefonmøde som forberedelse til et skype-møde vedr. projektlederstøtte.
Formatet kan aftales nærmere efter ønske, og begge møder kan eventuelt afholdes via Skype
.

Indhold
Dette forløb er meget alsidigt og tilpasses den enkelte kommune eller projektleders behov. Forløbet har til formål at tilbyde generel støtte i håndteringen af de mange opgaver, der vedrører implementeringen af Aula. Netcompany bidrager desuden med anbefalinger ift. udrulningen af Aula.

Målgruppe
Kommunale projektledere.
 

Dato Følger
Varighed og format Halvdagsmøde via Skype
Sted Følger
Deltagere 1 deltager
Målgruppe Aula projektleder
Pris
10.000 DKK
Tilmelding Link til tilmelding følger
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail aula.implementering@netcompany.com
 

4. Organisatorisk støtte til anvendelse

Formål
Formålet med dette forløb er, at  beslutninger vedr. anvendelsen af Aula sker på et oplyst grundlag. For at kunne træffe de rigtige beslutninger vedr. anvendelsen/opsætningen af Aula kræver det indsigt i løsningen og alle dens muligheder. Netcompany har dyb indsigt i funktionaliteten og de mange muligheder, Aula rummer, og kan derfor skabe klarhed over, hvilke beslutninger, der er nødvendige at træffe før udrulningen.

Format
- Møde lokalt hos kommunen inkl. præsentation af Aula og dialog vedr. nødvendige beslutninger.
- Telefonisk opfølgning på møde, for at sikre opfølgning på beslutninger.

Indhold
Netcompany præsenterer henholdsvis løsningen (Aula), samt hvilke beslutninger, der skal træffes ifm. anvendelsen af Aula.

Forløbet indeholder et møde lokalt hos kommunen, hvor Netcompany præsenterer Aula og belyser, hvilke beslutninger, der skal træffes af kommunerne i relation til anvendelsen af Aula.
Forløbet indeholder desuden telefonisk opfølgning efter mødet, hvor der sikres opfølgning på de beslutninger, der er truffet i kommunen.

Ønskes yderligere hjælp til facilitering af processer, så tilbyder Netcompany desuden et særligt forløb målrettet dette; "Ledelsesforløb – anvendelse, værdiskabelse og forankring".

Målgruppe
Kommunale beslutningstagere, fx projektleder, kommunal administrator eller institutionsadministratorer.
 

Dato Følger
Varighed og format Støtte til opsætning afholdes af en konsulent fra Netcompany, og afholdes centralt hos en kommune eller decentralt hos en institution..
Sted Følger
Deltagere 2 - 10 deltagere
Målgruppe Kommunale beslutningstagere, fx projektleder, kommunal administrator eller institutionsadministratorer
Pris
12.500 DKK
Tilmelding Link til tilmelding følger
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail aula.implementering@netcompany.com
 

5. Gennemgang af kommunal plan for anvendelse

Formål og indhold
Dette forløb er tiltænkt at være en støtte til de kommuner, der allerede har udarbejdet en plan for anvendelsen af Aula. Denne gennemgang dækker over et 2-timers møde, hvor Netcompany præsenterer kommentarer og anbefalinger ifm. kommunens anvendelse af Aula.

Kommunen skal forud for dette møde fremsende deres plan for anvendelse til Netcompany, der forud for mødet vil gennemgå planen med henblik på at give kommentarer og anbefalinger.

Format
- Skype møde

Målgruppe
Målgruppen for denne ydelse er kommunale beslutningstagere, fx projektleder, kommunal administrator eller institutionsadministratorer.
 

Dato Følger
Varighed og format Støtte til opsætning afholdes af en konsulent fra Netcompany, og afholdes centralt hos en kommune eller decentralthos en institution.
Sted Følger
Deltagere 2 - 5 deltagere
Målgruppe Kommunale beslutningstagere, fx projektleder, kommunal administrator eller institutionsadministratorer.
Pris
6.000 DKK
Tilmelding Link til tilmelding følger
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail aula.implementering@netcompany.com
 

6. Støtte til kommunal opsætning af IdP

Formål
Formålet med dette forløb er at støtte en teknisk administrator i opsætningen af den kommunale IdP.

Format
Telefonisk eller via Skype.
Hjælp til opsætning af IdP foregår på engelsk.
Har der ikke været aktivitet på sagen i 30 dage, lukkes sagen og afregnes.

Indhold
Ydelsen giver adgang til at en Netcompany medarbejder kontakter en teknisk administrator, og hjælper med fejlfinding eller opsætning af den lokale IdP-løsning – herunder afhjælpning af konkrete problemer over Skype.

Målgruppe
Teknisk administrator.
 

Målgruppe Teknisk administrator.
Pris
Timeprisen er DKK 850 + moms
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail aula.implementering@netcompany.com
 

7. Support

Kommuner kan tilkøbe støtte af Netcompany til påklædning af kommuners etablerede supportorganisation.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail aula.implementering@netcompany.com