Aula

Supplerende tilkøb af uddannelse til implementering af Aula i kommuner, skoler og dagtilbud.

Kære Aula-kommune

I forbindelse med den forestående implementering af Aula tilbyder Netcompany uddannelsesforløb og implementeringsbistand til understøttelse af implementering af Aula i kommuner, skoler og dagtilbud. 

Ud fra nedenstående oversigt kan kommuner udvælge og sammensætte uddannelsesindsatser efter behov. 

Uddybende beskrivelser, orientering omkring dato og tid samt tilmelding for forløbene følger.

 

Bistand til afvikling af uddannelsesforløb A for kommunale administratorer

Netcompany leverer konsulentydelse til afvikling af Aula uddannelsesforløb for kommunale administratorer (Uddannelsesforløb A)

 
Formål og mål for uddannelse af administratorer

Netcompany leverer uddannelsesindsats, der sigter mod at kommunale administratorer efter endt uddannelse opnår følgende kompetencer:

 • Har en overordnet forståelse af nye processer og arbejdsgange i Aula
 • Kan lede, organisere, udvikle og yde support til kolleger i anvendelsen af Aula på bedst mulige måde
 • Kan varetage opsætningen af Aula på egen hånd, herunder forstå samspillet til kommunale læringsplatforme og fildelingsløsninger, der kan variere fra kommune til kommune
 • Har viden om Aulas samlede funktionalitet, herunder kunne varetage den daglige konfigurering og opsætning af løsningen
 • Har en solid viden om opsætning af Aula til kommune, skole og dagtilbud

 

Dato Følger
Tid Uddannelsesforløb A for kommunale administratorer afvikles som holdundervisning over to dage af konsulent fra Netcompany
Sted Følger
Deltagere Min. 5 - max 15 deltagere
Målgruppe Kommunale administratorer
Pris
8.000 DKK
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pernille Schultz på mail pesc@netcompany.com

 

Bistand til afvikling af uddannelsesforløb B for superbruger for pædagogisk personale

Netcompany leverer konsulentydelse til afvikling af Aula uddannelsesforløb for superbruger for pædagogisk personale (Uddannelsesforløb B).

Netcompany leverer uddannelsesindsats, der gør superbrugere for pædagogisk personale i stand til at gennemføre uddannelsen af de øvrige pædagogiske medarbejdere i skole og dagtilbud. Underviserne skal efter endt uddannelse professionelt og effektivt kunne undervise øvrige brugere i anvendelsen af Aula.

 
Formål og mål for uddannelse af superbrugere for pædagogisk personale

Netcompany leverer uddannelsesindsats, der sigter mod, at superbrugere efter endt uddannelse kan:

 • Anvende og forstå Aulas funktionalitet på højt niveau
 • Uddanne medarbejdere i egen organisation i at anvende Aula
 • Målrette og differentiere undervisningen og herunder tage højde for forskellige deltagerforudsætninger inkl. læringsstil og IT-parathed
 • Formidle en overordnet forståelse af nye arbejdsgange samt værdien af Aula med fokus på kerneydelsen
 • Anvende Aula på en god måde iht. alle væsentlige processer med samarbejde og kommunikation mellem medarbejdere, værger og evt. børn/elever
 • Se og forstå de fordele, der er ved Aula
 • Håndtere modstand i undervisningen, der eksempelvis er begrundet i brugeres skepsis over for Aula og/eller de nye arbejdsgange, som indføres.

 

Dato Følger
Tid Uddannelsesforløb afvikles som holdundervisning af konsulent fra Netcompany og er af 3 timers varighed.
Sted Følger
Deltagere Min. 10 - max 15 deltagere
Målgruppe Superbrugere for pædagogisk personale
Pris
3.500 DKK
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pernille Schultz på mail pesc@netcompany.com

 

Bistand til afvikling af uddannelsesforløb C for superbrugere for administrative medarbejdere

Netcompany leverer konsulentydelse til afvikling af Aula uddannelsesforløb for superbrugere for administrative medarbejdere (Uddannelsesforløb C).

Netcompany leverer uddannelsesindsats, der gør superbrugere for administrative medarbejdere i stand til at gennemføre uddannelsen af de øvrige administrative brugere af Aula. Underviserne skal efter endt uddannelse professionelt og effektivt kunne undervise øvrige brugere i anvendelsen af Aula.

 
Formål og mål for uddannelse af superbrugere for administrative medarbejdere

Superbrugere for administrativt personale skal efter endt uddannelse kunne:

 • Formidle en overordnet forståelse af nye arbejdsgange samt værdien af Aula med fokus på kerneydelsen
 • Anvende og forstå Aulas funktionalitet på højt niveau
 • Anvende Løsningen på en god måde iht. alle væsentlige processer med samarbejde og kommunikation mellem Medarbejdere, Værger og evt. Elever
 • Uddanne medarbejdere i egen organisation i at anvende Aula på en god måde jf. ovenstående punkt
 • Se og forstå de fordele, der er ved Aula
 • Målrette og differentiere undervisningen og herunder tage højde for forskellige deltagerforudsætninger inkl. læringsstil og IT-parathed
 • Formidle en overordnet forståelse af nye arbejdsgange samt værdien af Aula med fokus på kerneydelsen
 • Håndtere modstand i undervisningen, der eksempelvis er begrundet i brugeres skepsis over for Aula og/eller de nye arbejdsgange, som indføres.
 • Opsætning af Aula til Skole/Dagtilbud 

 

Dato Følger
Tid Uddannelsesforløb afvikles som holdundervisning af konsulent fra Netcompany og er af 7 timers varighed
Sted Følger
Deltagere Min. 10 - max 15 deltagere
Målgruppe Superbrugere for administrative medarbejdere
Pris
3.500 DKK
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pernille Schultz på mail pesc@netcompany.com

 

Bistand til afvikling af uddannelsesforløb D for pædagogisk personale og vejledere i skole og dagtilbud

Netcompany leverer konsulentydelse til afvikling af Aula uddannelsesforløb for pædagogisk personale og vejledere i skoler og dagtilbud (Uddannelsesforløb D)

For brugergruppen pædagogisk personale er formidlingen af de værdiskabende bevæggrunde for Aulas kerneopgave essentiel. Derfor er fokus i dette uddannelsesforløb netop på de værdiskabende bevæggrunde for Aulas kerneopgave omkring kommunikation og samarbejde og koblingen hertil formidles i en praksisnær kontekst gennem hele uddannelsesforløbet.

 
Formål og mål for uddannelse af Pædagogisk personale og vejledere

 • At sikre en overordnet forståelse af nye arbejdsgange samt værdien af Aula med fokus på kerneydelsen
 • Anvende Løsningen på en god måde iht. alle væsentlig processer med samarbejde og kommunikation mellem Medarbejdere, børn/elever og værger
 • Se og forstå de fordele, der er ved løsningen

 
Den enkelte kommune koordinerer tilmelding af egne slutbrugere samt sikrer egnet lokale med skærm til præsentation, netadgang og forplejning.

Dato Følger
Tid Uddannelsesforløb afvikles som holdundervisning af konsulent fra Netcompany og er af 3 timers varighed.
Sted Følger
Deltagere Max 20 deltagere
Målgruppe Pædagogisk personale og vejledere i skole og dagtilbud
Pris
19.000 DKK pr uddannelsesforløb.
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pernille Schultz på mail pesc@netcompany.com

 

Bistand til afvikling af uddannelsesforløb E for administrative medarbejdere

Netcompany leverer konsulentydelse til afvikling af Aula uddannelsesforløb for administrative medarbejdere (Uddannelsesforløb E). Uddannelse af administrativt personale bør ske umiddelbart efter superbrugeruddannelse, således at det sikres, opsætning i Aula er på plads, når de øvrige medarbejdere skal uddannes under udrulningsperioden.

 
Formål og mål for uddannelse af administrative medarbejdere

 • Sikre god forståelse for nye arbejdsgange samt værdien af Aula med fokus på kerneydelsen
 • Sikre et overordnet indblik i Aulas samlede funktionalitet
 • Sikre at de administrative medarbejdere kan navigere i og anvende Aula optimalt ifm. alle væsentlige processer omkring samarbejde og kommunikation samt opsætning
 • Sikre forståelse for de fordele, der er ved Aula
 • Sikre at de administrative medarbejdere kan opsætte Aula til Skole/Dagtilbud

 
Den enkelte kommune koordinerer tilmelding af egne slutbrugere samt sikrer egnet lokale med skærm til præsentation, netadgang og forplejning.

Dato Følger
Tid Uddannelsesforløb afvikles som holdundervisning af konsulent fra Netcompany og er af 3 timers varighed.
Sted Følger
Deltagere Max 25 deltagere
Målgruppe Administrative medarbejdere
Pris
19.000 DKK pr uddannelsesforløb.
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pernille Schultz på mail pesc@netcompany.com

 

Opfølgende uddannelsesforløb

Netcompany leverer opfølgende uddannelsesforløb for superbrugere, administrative og pædagogiske medarbejdere. Brugerne får her mulighed for at opfriske deres tilegnede læring i Aulas mest benyttede funktioner og arbejdsgange. Herudover gennemgås de ændringer, der er tilføjet til løsningen. Det tilkøbte uddannelsesforløb skræddersys til at ramme den enkelte målgruppe og undervisningens indhold tilrettelægges, således at deltagerne vil opleve en naturlig forlængelse af forudgående uddannelsesforløb (A-E), som undervisningen er en genopfriskning af.

 
Primært fokus vil derfor være:

 • Genopfriskning af tidligere uddannelsesforløb
 • Træning i ændringer i systemet

 
Uddannelsesforløbet bringer deltagerne i stand til på meget kort tid at få en genopfriskning af tidligere uddannelse ved, at der i uddannelsesforløbets opbygning og eksekvering fokuseres på følgende 3 elementer: Genkendelse, genkaldelse og refleksion.

 
Dato Følger
Tid Opfølgningsuddannelse afholdes som webinarer af 2 timers varighed
Sted Følger
Deltagere Min. 5 - max 20 deltagere
Målgruppe Superbrugere, administrative og pædagogiske medarbejdere
Pris
1.500 DKK pr deltager.
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pernille Schultz på mail pesc@netcompany.com

 

Uddannelsesforløb for decentral og central ledelse, Ledelsesforankring og værdiskabelse

Netcompany leverer uddannelsesindsats målrettet de kommunale decentrale og centrale ledelser.

I forberedelsen af implementeringsprocessen for Aula er det en afgørende forudsætning, at afsættet for implementeringen knyttes an til og tænkes ind i den overordnede udviklingsstrategi og målsætning for skole og dagtilbud såvel centralt som decentralt.

Italesættelse af denne kobling som kapacitetsopbygning i implementeringsprocessen vil støtte praktikerne i  forståelsen og anvendelsen af Aula og ændrede arbejdsgange i deres lokale kontekst.

I uddannelsesforløb for decentral og central ledelse præsenteres den grundlæggende funktionalitet i Aula med fokus på at identificere de værdiskabende effekter, som afsæt for at rammesætte arbejdet med værdiskabelse og forandringsledelsestiltag samt målsætning og succeskriterier.

Uddannelsesforløbet kan tilrettelægges og afvikles som et forløb for den centrale og decentrale ledelse skræddersyet en enkelt kommune eller som et tværkommunalt forløb for centrale og decentrale ledelser.

Gennem hele uddannelsesforløbet veksles der mellem oplæg, præsentation af funktionalitet og problemstillinger, der kobles til arbejdet med værdiskabelse for pædagogisk personale, forældre og elever/børn.

 
Formål og mål for uddannelsesforløb for decentral og central ledelse:

 • Viden om de værdiskabende bevæggrunde for Aulas kerneopgave
 • Sikre indsigt i den grundlæggende funktionalitet i Aula
 • Sikre indsigt i hvordan den samlede Aula-funktionalitet kan indtænkes i samspillet med kommunens samlede it- og digitaliseringsstrategi på 0-18-årsområdet
 • Viden om og forståelse af de fordele, der er ved Aula, herunder identifikation af værdier og effekter
 • Mulighed for tværkommunal sparring og videndeling

 

Dato Følger
Tid Uddannelsesforløb for decentral og central ledelse forestås af konsulent fra Netcompany og kan afholdes enten lokalt for en kommune eller regionalt på tværs af kommuner som holdundervisning med af 7 timers varighed
Sted Følger
Deltagere Min. 7 - max 15 deltagere
Målgruppe Kommunale decentrale og centrale ledelser
Pris
4.000 DKK pr deltager.
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pernille Schultz på mail pesc@netcompany.com

 

Konsultativ bistand til kommuner

Kommuner kan tilkøbe konsulentbistand af Netcompany, som skræddersys kommunens behov for støtte.

Indhold og format rammesættes af den enkelte kommune og tilrettelægges i samarbejde med Netcompany. En kommune kan eksempelvis tilkøbe konsulentbistand, som svarer til et dagsforløb eller dele timerne op og afvikle dem i passende etaper via Skype-møder.

 

Tid Hvert konsulentforløb er af min. 8 timers varighed inkl. Netcompanys forberedelse og transport
Pris
850 DKK pr time.
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pernille Schultz på mail pesc@netcompany.com